Workshops

Genom likadana fokusgruppsintervjuer  i Österbotten och Västerbotten med beslutsfattare, professionella, närståendevårdare och äldre samlas kunskap in för att få inblick och kunskap gällande de äldres situation och behov. Hembesöksmodeller som finns ses över och innehåll, styrkor och svagheter utvärderas för att på så sätt komma fram till hur hembesök kunde se ut för att passa de äldre i Kvarkenområdet bäst.

De tre hembesöksmodeller som presenterats och diskuterats är:

"Traditionella” modellen – Individfokuserat hembesök till alla i en åldersgrupp med betoning på hälsa, riskfaktorer samt förebyggande vård- och omsorgsinsatser.

Familjemodellen – Tvåstegsmodell som inleds med en gemensam seniorträff med föreläsningar och diskussioner följt av ett familjebaserat hembesök med fokus på den äldres livssituation, intressen och utvecklingsbehov.

GIS-modellen – Individbaserat samtal kring äldres konkreta aktiviteter och vilka individuella och samhälleliga resurser som krävs för att bibehålla dessa aktiviteter.


Steven Depolo/Wikimedia Commons