Projektets aktiviteter

Projektet består av olika aktiviteter. Bland annat:

Utveckling av modeller för förebyggande hembesök
Genomgång och sammanställning av tidigare forskning kring förebyggande hembesök, kartläggning av befintliga modeller, sammanställning av befintlig empiri samt syntes/djupanalys av en gemensam modell för hembesök.

Fokusgruppsmöte med beslutsfattare, professionella, närståendevårdare och äldre kring äldres hemmaboende
Inkluderar en serie av fokusgruppsmöten kring att befrämja äldres hemmaboende och välmående. Värderingar, attityder, möjligheter och hinder belyses.

Resultatspridning
ByaNytt 10/2013 s. 14: "För ett värdigt åldrande i det egna hemmet".

Vasabladet 20.9.2013 "Hembesök skapar trygghet". Säätelä, Sirkku & Wentjärvi, Annika.

27.5.2014 FoU-dagen i Göteborg, den 22:a nordiska kongressen om gerontologi. ”Förebyggande hembesök i Kvarkenregionen: nya modeller som synliggör äldre hemmaboende personers individuella behov och val". Ahnlund, Petra.

Vård i Focus 2/2013, "Hemma i Botnia-projektet". Säätelä, Sirkku
FSSF (Finlands Svenska Socialförbund rf) kongress ”Vård i hemmet” 7-8.4.2014, Jakobstad. 27.5.2014."Måltidens betydelse för hemmaboende äldre". Säätelä, Sirkku.