Frågeställningar

Vilken evidens finns inom området?

Vilka skillnader/ finns det skillnader i hur de förebyggande hembesöken genomförs i Finland och Sverige och vad avgör formen för utförande?

Hur kan de hembesöksmodeller som används berikas av ett mångprofessionellt samarbete för att skapa en ny evidensbaserad modell?

Hur ser förutsättningarna ut för en ny hembesöksmodell och borde något förändras vid införande av en ny modell?

Hur kan närståendevårdarna stödas i deras vardag genom förebyggande hembesök?

Hur kan äldre hemmaboende stödjas genom frivilliga insatser och hur kan förebyggande hembesök få en större roll i frivilligorganisationernas arbete?

Hur kan resultaten av de individuella besöken bli en resurs inom samhällsplaneringen?


Dawn Endico/Wikimedia Commons