Bakgrund

Med den ökande andelen äldre i samhället finns även ett ökat behov av sådan vård och omsorg som trots begränsade resurser tryggar de äldres hälsa, välbefinnande och trygghet. Hemmaboendeprincipen har en stark genomslagskraft i Norden och att kunna bo kvar i det egna hemmet är något som både de äldre själva och samhället värnar om. Både i Finland och i Sverige bor fler äldre 75+ på boende än vad som enligt nationella riktlinjer är önskvärt. Det här innebär att omsorgsmodeller som stödjer och förlänger hemmaboendet är eftersträvansvärda. Inom projektet Hemma i Botnia är målsättningen förutom att samla den kompetens som finns i Kvarkenregionen kring förebyggande hembesök och hemmaboende äldre även att utveckla nya innovativa lösningar som stödjer närståendevårdare på ett resursstärkande sätt.


Candida Performa/Wikimedia Commons                                      Borya/Wikimedia Commons